Certyfikat „Jakość Tradycja”

Decyzją z dnia 12 czerwca 2007 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznał certyfikat „Jakość Tradycja” za krajowy system jakości żywności. To pierwszy polski certyfikat jakości żywności, inspirowany systemami europejskimi. Zasady jego działania opracowane zostały przez Polską Izbę Produktu Regionalnego przy współpracy ze Związkiem Województw RP.

Certyfikat „Jakość Tradycja” służy wyróżnieniu produktów żywnościowych wysokiej jakości z uwzględnieniem produktów tradycyjnych.

Certyfikat „Jakość Tradycja” posiadać mogą wyłącznie produkty charakteryzujące się:

– tradycyjnym składem i tradycyjnymi metodami wytworzenia,

– szczególną jakością wynikającą z ich tradycyjnego charakteru lub wyrażającą ich tradycyjny charakter,

– szczególną jakością lub reputacją odróżniającą je od produktów należących do tej samej kategorii.

„Jakość Tradycja” stawia na:

Jakość produktu: mogą go posiadać wyłącznie produkty wysokiej jakości wynikającej z ich tradycyjnego charakteru, posiadające szczególną jakość, reputację lub inne cechy odróżniające je od innych należących do tej samej kategorii. Producent deklaruje zachowanie wyższych standardów produkcyjnych lub wyjątkowych cech produktów. Znak Jakość Tradycja jest znakiem zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym i chroniony zgodnie z prawem własności przemysłowej jako znak wspólny gwarancyjny.

Kontrolę jakości: producenci są zobowiązani do posiadania certyfikatu zgodności, potwierdzającego wytwarzanie produktu zgodnie ze specyfikacją. Producenci używający znaku jakościowego „Jakość Tradycja” będący w Systemie Jakości Żywności powinni poddawać swoje produkty kontroli, której celem jest zagwarantowanie, że stosowana metoda wytwarzania jest zgodna z metodą deklarowaną we wniosku. Kontroli tej nie należy mylić z kontrolą urzędową gwarantującą bezpieczeństwo żywności dokonywaną przez odpowiednie służby weterynaryjne lub sanitarne.

Otwartość: o certyfikację mogą ubiegać się wszyscy rolnicy, producenci rolni, przetwórcy w kraju i za granicą, członkowie Izby Produktu Regionalnego i nie należący do niej. Jedynym kryterium przyjęcia produktu jest jego jakość.

Przejrzystość i identyfikowalność produktu: regulamin określa tryb i zasady korzystania ze znaku. Używający go producenci są zobowiązani do określenia częstotliwości i zakresu kontroli oraz prowadzenia dokumentacji mającej na celu zapewnienie pełnej identyfikowalności produktu.

„Jakość Tradycja” w pełni odpowiada wymogom prawa unijnego. Jest otwarty na producentów. Znak jakości „Jakość Tradycja” poprzez wyróżnianie żywności wysokiej jakości z sektora żywności naturalnej z założenia powinien stać się istotnym elementem budowy rynku i wsparcia producentów tego sektora przez wyraźne ich wyróżnienie od produkcji przemysłowej, nie tylko na etapie produkcji podstawowej, ale również przetwórstwa. Takie wyróżnienie na rynku unijnym zawsze pozwala na uzyskanie wyższej dochodowości przez producentów.

Źródło: Materiał opracowany na podstawie informacji opublikowanych na stronie Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego


Kontakt


BIAŁUTY SP. Z O.O.
Białuty 34, 05-870 Błonie

SEKRETARIAT
tel./fax: +48 22 725 44 51, tel./fax: +48 22 725 40 92
sekretariat@bialuty.com.pl

Znajdź nas na: